Have question?

regulamin

I. Warunki ogólne

1. Właścicielem gelerii internetowej ogrodsztuk.com (zwanej dalej galerią) dostępnej na stronie internetowej www.ogrodsztuk.com jest firma D.G. Training Dorota Gobiecka-Grosz. Biuro handlowe firmy znajduje się pod adresem : 01-601 Warszawa ul. Krasińskiego 8 lok. 200.

 

2. Oferta galerii jest skierowana do klientów indywidualnych oraz firm, i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem handlowym.


3. Wszystkie prace artystyczne wystawione w galerii są wykonane ręcznie według autorskich projektów.

 

4. Zdjęcia i opisy prac przedstawionych w galerii pochodzą od autorów. Zabrania się wykorzystywania tych zdjęć do jakochkolwiek celów bez naszej zgody. Oferowane pracemogą w rzeczywistości różnić się nieznacznie od zamieszczonych w galerii fotografii.

 

5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich, zawierają podatek VAT 23%. Cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia jestwiążąca dla obu stron transakcji.


6. Na wszystkie prace zakupione w naszym sklepie możemy na życzenie wystawić fakturę VAT.

II. Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę wyłącznie drogą elektroniczną korzystając z funkcji koszyka dostępnego na stronie Sklepu.

 

2. Zamawiający jest zobligowany do podania na formularzu danych potrzebnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko oraz adres), a także numeru telefonu i adresu e-mail (celem umożliwienia potwierdzenia zamówienia). Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia. Galeria zastrzega sobie również prawoodmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.

 

3. Po złożeniu każdego zamówienia Klient otrzyma jego potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu.

 

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie otrzymania pieniedzy na konto lub potwierdzenia dokonania przelewu.

 

5. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, w dniu przekazania towaru do przewoźnika, Klient otrzymuje drogą mailową informację o wysłaniu prac.

 

6. Galeria zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego realizacji (np. brak dostępności zamówionych prac, pomyłka cenowa) lub winnych uzasadnionych przypadkach po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający dokonał przedpłaty, wówczas wpłacona kwota zostanie zwróconaZamawiającemu ciągu 7 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.


III. Płatności

1. Należność za zamówione towary (razem z doliczonym kosztem dostawy) należy:
- wpłacać z góry, przelewem-bezpośrednio na rachunek bankowy należący do firmy: D.G. Trining Dorota Gobiecka-Grosz
nr konta: 64 2030 0045 1110 0000 0029 1990
- gotówką przy odbiorze osobistym zamówionego towaru bezpośrednio w pracowni ceramiki Ogród Sztuk.

2. Przy wyborze zapłaty z góry należność powinna wpłynąć na nasze konto w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia w Sklepie. Po tym terminie,w  przypadkubraku dokonania wpłaty, zamówienie zostanie anulowane.

 

3. Jeżeli po dokonaniu przelewu okaże się, że wartość zamówienia się zmniejszyła (np. z powodu braku wybranej pracy lub anulowania zamówienia), powstała nadpłatazostanie niezwłocznie zwrócona klientowi bez żadnych potrąceń, nie później niż w terminie 14 dni lub w innej formie po uzgodnieniu z klientem (np. inna porównywalnapraca).


4. Do ceny pracy należy dodać koszty przesyłki - podane pod formularzem z danymi osobowymi.

IV. Dostawa

1. Dostawy realizujemy na terytorium Polski.

2. Czas realizacji (wysyłki) zamówienia wynosi najczęściej od 1 do 3 dni roboczych (potrzebnych na skompletowanie i zapakowanie zamówionego towaru). Dla niektórychprac ten czas może być dłuższy (wtedy jest to zaznaczone w opisie prac). Do tego czasu należy doliczyć czas dostawy (transportu).


3. Dostępne sposoby dostawy i odbioru:
- przesyłka polecona priorytetowa,
- odbiór osobisty.

4. W przypadku chwilowego braku wybranych prac, skontaktujemy się z Klientem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszego postępowania. Klientmoże zrezygnować z zamówienia, jeśli zaproponowane warunki nie będą mu odpowiadać.

 

5. Galeria nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłową pracą spedytora, bądź złymi warunkami pogodowymi (firmy kurierskiej bądź poczty).


V. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu szkody spisanego w momencie odbioru towaru w obecności spedytora lub pracownika poczty. Zaleca się obejrzeć paczkę w obecności osoby dostarczającej i w razie jej uszkodzenia sporządzić protokół szkody oraz nie przyjmować przesyłki.

 

2. Jeżeli nie uzgodniono pisemnie lub mailowo inaczej, to klient odsyła wadliwy (uniemożliwiający użytkowanie) towar przesyłką ekonomiczną za pomocą Poczty Polskiej.


3. W przypadku uznania reklamacji koszty odesłania wadliwego towaru ponosi galeria.

4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, zawiadomienie zawierające dokładny opis reklamacji i określające żądanie wynikające z niezgodności towaru zumową. Reklamowany towar nie może być brudny oraz powinien być kompletny.


5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

6. W przypadku gdy reklamacja jest niezasadna, klient pokrywa koszty przesyłki do galerii oraz koszty odesłania do klienta.


VI. Zwroty

1. Wszystkie produkty zakupione w sklepie internetowym www.ogrodsztuk.com można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki. W tymczasie towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w:

- oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu,
- nie nosi śladów używania
- nie posiada wad z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji.
- dołączony jest dowód zakupu.

2. Towar nie może być zwrócony niekompletny. Zwrot pieniędzy obejmuje wysokość ceny odsyłanego towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy.Jeśli była wystawiona faktura VAT to prosimy jej nie wysyłać - wyślemy korektę. W przypadku faktury VAT, ewentualny zwrot następuje po odesłaniu podpisanej korekty.

Nie odbieramy przesyłek "za pobraniem".

VII. Anulowanie zamówień
1. Zamawiający może anulować złożone zamówienie kontaktując się z galerią.

2. Jeśli realizacja zamówienia została rozpoczęta Zamawiający może anulować złożone zamówienie jedynie telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w danych adresowychfirmy D.G. Training Dorota Gobiecka-Grosz pod numerami telefonu:
604 250 532 lub 504 008 252.

 

3. Jeśli Klient anuluje zamówienie po wpłaceniu należności, cała kwota zostanie niezwłocznie zwrócona przelewem na wskazany przez niego rachunek, nie później niż wterminie 14 dni.


4. Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane do Klienta.


VIII. Postanowienia końcowe
1.Właściciel galerii zastrzega sobie prawo do:
- wprowadzania nowych prac,
- wycofania ze sprzedaży niektórych prac, bądź zmian ich cen,
- przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników,
- zmian w cenniku przesyłek.

2. Oferta galerii jest ważna tylko na terenie Polski. Realizowanie przesyłek zagranicznych jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu warunków dostawy. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, między Klientem a firmą D.G. Training Dorota Gobiecka-Grosz. Udostępnienie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy następuje najpóźniej w momencie składania zamówienia.

 

4. Korzystanie z galerii internetowej ogrodsztuk.com jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług,wynikające z nieznajomości bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, nie będą rozpatrywane.

 

5. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie ogrodsztuk.com. Zmiany nie wpływają negatywnie naprawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

 

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.


Copyright © 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

TOP
Facebook